Blockchain

Oświadczenie spółki Tecra sp. z o. o.

Oświadczenie spółki Tecra w odpowiedzi na artykuł internetowego portalu Wprost.

28 August 2020

Oświadczenie spółki Tecra sp. z o. o. w odpowiedzi na artykuł internetowego portalu Wprost.

Spółka Tecra otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach konkursu „Szybka ścieżka” (poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój) na realizację projektu: „Badania nad technologią blockchain w kontekście wdrożenia zdecentralizowanej platformy wymiany aktywów cyfrowych, szczególnie stokenizowanych patentów i innych praw własności intelektualnej”. Cieszy nas fakt, że uzyskaliśmy grant i że dzięki niemu możemy rozwijać ekosystem blockchain w Polsce, budując zdecentralizowaną platformę wymiany aktywów cyfrowych dla naukowców. Wpłynie to na podniesienie pozycji Polski na rynku wysokich technologii i uczyni ją bardziej konkurencyjną na arenie międzynarodowej. Uważamy, że tokenizacja daje ogromne szanse polskim naukowcom poprzez umożliwienie im pozyskania inwestorów z całego świata i bezpiecznej wymiany cyfrowych praw własności. Jesteśmy dumni z tego, że możemy realizować projekt, który jest innowacją na skalę światową. Dziwi nas zatem, że media bez rzetelnej weryfikacji faktów, procedur na temat przyznawania grantów, sugerują brak profesjonalizmu i rzetelności osób odpowiedzialnych za ocenę projektu po stronie NCBR.

W ocenie Spółki sugestie ze strony autora tekstu opublikowanego na łamach portalu tygodnika WPROST, Pana red. Marcina Dobskiego nie zostały poparte rzetelną analizą merytoryczną, tak w ujęciu realizowanego przez Spółkę grantu, ale także co do samego procesu ewaluacji naszej działalności i godzą w dobre imię Spółki, w tym przede wszystkim we wiarygodność osób, które stanowią jego największą wartość. Pojawia się zatem pytanie o rzeczywisty cel publikacji i insynuacji w nim zawartych, jakoby Spółka wykorzystywała w procesie oceny wniosku pozycję polityczną byłego wspólnika.

To prawda, że współzałożycielem i mniejszościowym udziałowcem spółki był Robert Anacki. Sprzedał jednak swoje udziały pozostałym udziałowcom, a obecnie pełni funkcję doradcy w spółce. Grant uruchomiony został po sprzedaży udziałów przez Pana Roberta Anackiego. Należy nadmienić, że grant stanowi jedynie część środków, które wspólnicy zainwestowali w Spółkę i realizowane przez nią zadania. Przez pierwszy okres, po powstaniu spółki, przed pozyskaniem finansowania zewnętrznego, Spółka utrzymywała się ze środków prywatnych udziałowców, a także ze sprzedaży usług i produktów na zasadach rynkowych.

Za zgodą Pana Roberta Anackiego chcemy także stanowczo podkreślić, że Pan Robert Anacki  poinformował zarząd spółki w lutym 2019r. o trudnej sytuacji osobistej i ograniczeniu swojej aktywności w zarządzaniu nią. W okresie kiedy zawiesił swoją aktywność zrodził się pomysł pozyskania środków zewnętrznych na realizację zaplanowanych prac w Spółce, w czym nie uczestniczył osobiście Pan Robert Anacki. Po konsultacjach z firmą doradczą zaproponowana została formuła pozyskania grantów w formie dotacji finansowanych ze środków państwa i UE, a także inne formy z których Spółka korzysta - w tym finansowanie przez prywatnych inwestorów, VC, itp. W.w. grant nie był i nie jest jedyną formą finansowania Spółki.

Na przełomie czerwca i lipca 2019r. Pan  Robert Anacki poinformował zarząd Spółki o poważnych problemach zdrowotnych i podjętym leczeniu, równocześnie proponując zmiany organizacyjne w Spółce. W rezultacie rozmów, zgodnie z ustaleniami sprzedał swoje udziały pozostałym wspólnikom, pozostając doradcą w projekcie. Czynności formalne dokonane zostały na przełomie lutego-kwietnia 2020r., jednakże decyzje w zakresie ewentualnego dokapitalizowania Spółki i uruchomienia grantu będącego przedmiotem publikacji na łamach portalu WPROST zapadły w ramach zarządu i struktury właścicielskiej bez udziału Pana Roberta Anackiego.

Stanowczo zaprzeczamy, jakoby pozycja społeczna Pana Roberta Anackiego miała wpływ na w.w. decyzję zarządu Spółki, tym bardziej na proces ewaluacji projektów realizowanych przez Spółkę. Insynuowanie przez redakcję WPROST jakoby Pan Robert Anacki poprzez swoje umocowanie polityczne wpływał na decyzje instytucji oceniających wnioski grantowe, czy wskazywanie konfliktu interesów przez Red. Marcina Dobskiego w dyskusjach po publikacji, stanowią w ocenie Spółki naruszenie jej dóbr i wizerunku. Sugerowane przez redakcję konotacje i ich kryminogenny charakter, w tym wskazywanie konfliktu interesów, który faktycznie nie istniał to daleko idące wnioski, które nie znajdują podstaw w stanie faktycznym sprawy, jednakże wpływają na zaufanie do marki TECRA. Po publikacji Spółka otrzymała wiele zapytań związanych z treścią artykułu, a także odnośniki do innych treści będących konsekwencją nierzetelnego budowania i formułowania tez zawartych w samej publikacji i dyskusjach prowadzonych przez Pana Red. Marcina Dobskiego. W ocenie prawników doradzających Spółce naruszone zostały jej dobra.

Tecra sp. z o. o. oświadcza, że prace związane z realizacją grantu przebiegają zgodnie z ustaleniami we wniosku. Procedura wypłaty większości grantów nie wygląda tak, jak błędnie sugeruje Red. Dobski w treści publikacji. Wyjaśniając: w pierwszej kolejności należy zainwestować własne środki i zrealizować założone w projekcie cele, a następnie część wydatkowanych środków jest refundowana. W wypadku Spółki TECRA wkład własny to w okresie realizacji projektu wielomilionowa inwestycja. Oznacza to, że właściciele projektu (niezwiązani z żadną opcją polityczną) nie osiągnęli na dzień dzisiejszy żadnych korzyści w związku z realizacją grantu, ponadto zobowiązali się do zabezpieczenia prywatnych środków Spółki na realizację projektu jako wkład własny. Dzięki inwestycji powstało wiele nowych miejsc pracy, a znaczna część uposażeń wróci do skarbu państwa w postaci podatków dochodowych, czy też składek ZUS, w ramach projektu grantowego będą to kwoty liczone w milionach złotych.

Należy nadmienić, iż Spółka zapytanie od Red. Marcina Dobskiego na temat sprawy otrzymała z adresu na platformie GMAIL, a nie sygnowanego adresem tygodnika WPROST - z podobnych, prywatnych adresów, wiadomości e-mail trafiają do Spółki każdego dnia w setkach sztuk. Czy Spółka powinna ujawniać dane finansowe w odpowiedzi na email z prywatnej skrzynki pocztowej? Należy również zaznaczyć, iż Red. Dobski - mimo ogólnodostępnego kontaktu do wielu osób zaangażowanych w projekt TECRA na stronie internetowej i innych mediach społecznościowych - nie zadzwonił, nie odwiedził także naszego biura i nie podjął kontaktu w żadnej innej formie. Pytania zostały przedstawione zarządowi Spółki, jednakże redaktor nie czekając na odpowiedź podjął się napisania tekstu i jego publikacji.

W obliczu zaistniałej sytuacji chcemy jednak odnieść się do pytań WPROST, autorstwa Red. Dobskiego:

“Chciałbym dowiedzieć się czy dofinansowanie z NCBiR, które Państwa firma otrzymała w 2019 r., w kwocie ponad 10 mln zł, zostało już wydane na badanie dotyczące branży blockchain (zgodnie z przeznaczeniem)?

Jeśli nie, to na jakim etapie są badania? Czy zostały rozpoczęte?

Jeśli badania się zakończyły to jaki jest ich efekt? Czy zgodny z założeniem? Czy cała kwota została wydana? Jeśli nie, to jaka jej część, ile zostało?”

Jako pierwszą część odpowiedzi pragniemy przytoczyć fragment opisujący zakres realizowanych badań.

"Celem projektu jest przeprowadzenie wielowymiarowych oraz zintegrowanych ze sobą badań o charakterze przemysłowym (stosowanym) i rozwojowym (wraz z fazą przedwdrożeniową), zmierzających do stworzenia zdecentralizowanej platformy wymiany aktywów cyfrowych w ogóle, zaś w szczególności – patentów i innych praw własności intelektualnej (IPR) w stokenizowanej ich wersji. Technicznie, prawa te zostaną „zobrazowane” za pomocą tokenów cyfrowych utrzymywanych w portfelach cyfrowych, których wymiana będzie następowała za pośrednictwem autorskiego blockchaina wykorzystując w nim, nową funkcjonalność smart kontraktów – na specjalnie przygotowanej, zdecentralizowanej platformie wymiany. Wszystko to zapewni maksimum bezpieczeństwa przy minimalizacji kosztów funkcjonowania systemu."
[fragment opisu z wniosku grantowego Tecra sp. z o. o. z 2019 roku]

Dotychczas NCBR zrefundował pierwszą transzę wydaktów. Zgodnie z harmonogramem grantu Spółka Tecra zrealizuje założenia i otrzyma pełną kwotę do 2024 roku. Zarząd obecnie wykorzystuje prywatny kapitał Spółki, którego część zostanie refundowana przez NCBR po pozytywnej ocenie rezultatów.

Sensacyjny wydźwięk artykułu wydaje się być szczególnie krzywdzący, nierzetelny i bezpodstawny w świetle oceny naszych działań na arenie międzynarodowej, które Spółka podjęła jeszcze przed decyzją o złożeniu wniosku o dofinansowanie, czy też samą decyzją uruchomienia grantu. Projekt Tecra był zaprezentowany na międzynarodowych targach w Chinach, Arabii Saudyjskiej, Singapurze oraz Dubaju, gdzie spotkał się ze sporym zainteresowaniem. Udało nam się pozyskać ponad 1 mln dolarów od inwestorów zagranicznych. Tecra wygrała również konkurs na najlepszy startup podczas międzynarodowej branżowej konferencji World Blockchain Summit w Tajpej. Posiadamy doświadczony zespół o wielu sukcesach na kanwie naukowej i biznesowej. TecraCoin jest jedną z niewielu kryptowalut opartych na PoW, za którymi istnieje realna działalność i projekty wysokich technologii. W Polsce spółka została finalistą SingularityU Global Impact Challenge. Jest to prestiżowe wyróżnienie dla firm mających potencjał zmienić świat na lepsze w ciągu nadchodzącej dekady. 

Grant na badania blockchain został przyznany w sposób całkowicie obiektywny, drogą konkursu. Spółka Tecra nie jest związana z żadnym ugrupowaniem politycznym, tym bardziej nie wykorzystywała pozycji politycznej wspólników. Stawianie podobnych tez jest przykładem nierzetelnego dziennikarstwa. Spółka zamierza walczyć o utrzymanie dobrego wizerunku i rozważa podjęcie kroków prawnych w tej sprawie.


Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now